Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze Tiny House Marktplaats! Op deze website kunnen particulieren hun tiny house, camper of grond te huur of te koop aanbieden. Door de toegang tot en het gebruik van ons platform, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid.

 1. Gedrag van de gebruiker

a. U stemt ermee in het platform uitsluitend te gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften.

b. U stemt ermee in het platform niet te gebruiken op een manier die de site kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of die het gebruik van het platform door een andere partij belemmert.

c. U stemt ermee in niet te proberen onbevoegde toegang te krijgen tot het platform, gebruikersaccounts of andere systemen of netwerken die met het platform verbonden zijn.

 1. Inhoud gebruiker

a. Gebruikers kunnen inhoud indienen, waaronder tekst, afbeeldingen, video's en ander materiaal.

b. Door inhoud in te dienen, verleent u ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om deze inhoud te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren en anderszins op enigerlei wijze te exploiteren in alle nu bekende of nog te bedenken formaten en distributiekanalen.

c. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u indient, en u verklaart en garandeert dat de inhoud juist is, niet misleidend en niet in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving.

d. Wij behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen die naar onze mening in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of ons beleid, of die naar onze mening anderszins ongepast is.

 1. Transacties

a. Transacties voor de verhuur of verkoop van tiny houses, campers of grond worden buiten ons platform om uitgevoerd.

b. Gebruikers kunnen op het platform communiceren om de verhuur of verkoop te regelen, maar alle betalingen moeten buiten ons platform worden gedaan.

c. Wij faciliteren geen transacties, en wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen die kunnen voortvloeien uit transacties die buiten ons platform om worden uitgevoerd.

 1. Privacy

a. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid.

b. Door het platform te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons Privacybeleid.

 1. Vrijwaring

a. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van het platform of uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

 1. Afwijzing van garanties

a. HET PLATFORM WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET.

b. WIJ GARANDEREN NIET DAT HET PLATFORM AAN UW EISEN VOLDOET OF BESCHIKBAAR IS OP EEN ONONDERBROKEN, VEILIGE OF FOUTLOZE BASIS.

c. WIJ STAAN NIET IN VOOR DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN DE INFORMATIE DIE VIA HET PLATFORM WORDT VERSTREKT.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

a. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF STRAFSCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM.

b. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ ZAL NIET MEER BEDRAGEN DAN HET BEDRAG DAT U AAN ONS HEEFT BETAALD GEDURENDE DE ZES MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE AANSPRAKELIJKHEID.

 1. Toepasselijk recht

a. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied waarin ons bedrijf is gevestigd.

b. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden worden beslecht door de rechtbanken van het rechtsgebied waarin ons bedrijf is gevestigd.

 1. Beëindiging

a. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot het platform, naar eigen goeddunken, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

b. Bij beëindiging blijven alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden die door hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen inzake eigendom, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid, bindend.

 1. Wijziging van de voorwaarden

a. Wij behouden ons het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, en een dergelijke wijziging wordt van kracht na publicatie op het platform.

b. Uw voortgezet gebruik van het platform na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

 1. Diverse

a. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons betreffende uw gebruik van het platform.

b. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

c. Wanneer wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling.

d. U mag deze Gebruiksvoorwaarden of enige van uw rechten of verplichtingen hieronder niet overdragen, hetzij van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bedankt voor het gebruik van onze Tiny House Marktplaats. Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden of ons platform, neem dan contact met ons op via support@slimhome.eu .

Top